Ethylene Gas Analyzer

ผู้ผลิต : - None -

- เครื่องวัดและบันทึกปริมาณก๊าซเอทิลีนในผักผลไม้ เช่น มะม่วง กล้วย แอปเปิ้ล เป็นต้น - สามารถวัดปริมาณก๊าซเอทิลีนในปริมาณต่ำสุดถึง 10 ppbv - บันทึกผลภายในตัวเครื่องอย่างต่อเนื่องแบบ Real-time - สามารถปรับอัตราการเก็บข้อมูลได้ด้วยตัวเอง